Zhi Shi Dao Zhi Wan - Immature Bitter Orange Formula to Guide out Stagnation

$ 49.00
Select option

Zhi Shi Dao Zhi Wan

Immature Bitter Orange Formula to Guide out Stagnation

Unripe Bitter Orange Zhi Shi        15%
Rhubarb root and rhizome Da Huang    28%
Medicated Leaven  Shen Qu      15%
Poria Cocos Mushroom Fu Ling        9%
Skullcap root Huang Qin    9%
Golden Thread rhizome Huang Lian   9%
White Atractylodes rhizome Bai Zhu         9%
Alismatis rhizome Ze Xie            6%

 

Sale

Unavailable

Sold Out