Zhi Shi Dao Zhi Wan - Immature Bitter Orange Formula to Guide out Stagnation

$ 49.00
Select option

Zhi Shi Dao Zhi Wan

Immature Bitter Orange Formula to Guide out Stagnation

Unripe Bitter Orange Zhi Shi
Rhubarb root and rhizome Da Huang
Medicated Leaven  Shen Qu
Poria Cocos Mushroom Fu Ling
Skullcap root Huang Qin
Golden Thread rhizome Huang Lian
White Atractylodes rhizome Bai Zhu
Alismatis rhizome Ze Xie

 

Sale

Unavailable

Sold Out