Yu Zhu San - Jade Candle Formula

$ 49.00
Choose Yu Zhu San Granules or Whole Herbs

Yu Zhu San

Jade Candle Formula

Chinese Angelicae root Dang Gui 
White Peony root  Bai Shao 
Red Peony root  Chi Shao 
Liguisticum rhizome  Chuan Xiong 
Raw Foxglove root  Sheng Di Huang 
Rhubarb root and rhizome Da Huang 
Epsom salt  Mang Xiao 
Licorice root  Gan Cao 

 

Sale

Unavailable

Sold Out