Yu Zhen San - True Jade Formula

$ 49.00
Choose Yu Zhen San Granules or Whole Herbs

Yu Zhen San

True Jade Formula

Typhonii rhizome ** Bai Fu Zi **
Arisaematis rhizome ** Tian Nan Xing **
Notopterygii root and rhizome Qiang Huo 
Angelicae Dahurica root Bai Zhi 
Siler root  Fang Feng 
Gastrodia rhizome Tian Ma 

 ** Toxic when raw.  Should be pre-boiled in decoctions.

Sale

Unavailable

Sold Out