Yin Chen Wu Ling San - Artemisia Yinchenhao & Five-Ingredient with Poria Formula

$ 49.00
Select option

Yin Chen Wu Ling San

Artemisia Yinchenhao & Five-Ingredient with Poria

Artemisiae Capillaris Yin Chen Hao 
Alismatis Rz.  Ze Xie 
Poria Cocos Fu Ling 
Polypori mushroom Zhu Ling 
White Atractylodis rhizome  Bai Zhu 
Cinnamon twig  Gui Zhi 

 

 

Formula

Sale

Unavailable

Sold Out