Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Yang Yin Qing Fei Tang - Yang Nourish the Yin and Clear the Lungs Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Yang Yin Qing Fei Tang

Yang Nourish the Yin and Clear the Lungs

also see: Dry Cough Pills

Raw Foxglove root Sheng Di Huang
Scrophulariae root Xuan Shen
Ophiopogonis root Mai Men Dong 
White Peony root  Bai Shao
Cx. Moutan Mu Dan Pi
Bul. Fritillariae Cirrhosae  Chuan Bei Mu 
Mint leaf  Bo He 
Licorice root Gan Cao 

 Yang Yin Qing Fei Tang's TCM Actions

  • Tonfies Yin
  • Clears the Lungs 
  • Benefits the throat 
  • Detoxifies
  • Cools Blood
Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out