Yang Yin Qing Fei Tang 養陰清肺湯 Nourish the Yin and Clear the Lungs

$ 49.00
Select option

Yang Yin Qing Fei Tang

Nourish the Yin and Clear the Lungs Formula

also see: Dry Cough Pills

Yang Yin Qing Fei Tang's TCM Actions

  • Tonfies Yin
  • Clears the Lungs 
  • Benefits the throat 
  • Detoxifies
  • Cools Blood

Yang Yin Qing Fei Tang Ingredients

Rx. Rehmanniae Sheng Di Huang 22%
Rx. Scrophulariae Xuan Shen 18
Rx. Ophiopogonis Mai Men Dong 18
Paeoniae Alba Bai Shao 10
Cx. Moutan Mu Dan Pi 10
Bul. Fritillariae Cirrhosae Chuan Bei Mu 8
Hb. Menthae Bo He 7
Rx. Glycyrrhizae Gan Cao 7
Sale

Unavailable

Sold Out