Xuan Du Fa Biao Tang - Dissipate Toxin and Release the Exterior Formula

$ 49.00
Select option

Xuan Du Fa Biao Tang

Dissipate Toxin and Release the Exterior Formula

Jing Jie schizonepeta 
Fang Feng siler
Bo He fmint
Niu Bang Zi great burdock fruit
Ge Gen kudzu root
Sheng Ma black cohosh rhizome
Dan Zhu Ye lophatherum stem and leaves
Lian Qiao forsythia fruit
Mu Tong akebia caulis
Qian Hu hogfennel root
Jie Geng baloon flower root
Xing Ren apricot seed or kernel
Zhi Ke bitter orange
Gan Cao licorice root

 

 

Sale

Unavailable

Sold Out