Xing Su San - Apricot Kernel and Perilla Leaf Formula

$ 49.00
Select option

Xing Su San

Apricot Kernel and Perilla Leaf Formula

Xing Su San Ingredients

Apricot kernel Xing Ren
Perillae leaf Zi Su Ye 
Peucedani root Qian Hu
Platycodi root Jie Geng 
Bitter Orange  Zhi Ke 
Aged Tangerine peel  Chen Pi 
Poria mushroom Fu Ling 
Steamed Pinelliae rhizome  Zhi Ban Xia
Fresh Ginger  Sheng Jiang 
Sour Date  Da Zao
Licorice root Gan Cao 

 

Sale

Unavailable

Sold Out