Xiao Yan Jie Du Wan - Reduce Inflammation and Relieve Toxicity Formula

$ 49.00
Select option

Xiao Yan Jie Du Wan

Reduce Inflammation and Relieve Toxicity Formula

Fang Feng siler
Jin Yin Hua honeysuckle 
Lian Qiao forsythia fruit
Pu Gong Ying dandelion
Gan Cao licorice root
Sale

Unavailable

Sold Out