Xiang Bei Yang Ying Tang - Cyperus and Fritillaria Formula to Nourish the Nutritive Qi

$ 49.00
Select option

Xiang Bei Yang Ying Tang

Cyperus and Fritillaria Formula to Nourish the Nutritive Qi

 

Rz. Atractylodis Macrocephalae Bai Zhu 8%
Rx. Codonopsis Dang Shen 12
Poria Fu Ling 12
Per. Citri Reticulatae Chen Pi 4
Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang 12
Rz. Chuanxiong Chuan Xiong 4
Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui 4
Rz. Cyperi Xiang Fu 8
Rx. Paeoniae Alba Bai Shao 6
Bul. Fritillariae Thunbergii Zhe Bei Mu 4
Rx. Platycodi Jie Geng 4
Rx. Glycyrrhizae Gan Cao 4
Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang 4
Fr. Jujube Da Zao 13

 

 

Sale

Unavailable

Sold Out