Xia Ku Cao Gao - Prunella Syrup Formula

$ 49.00
Select option

Xia Ku Cao Gao

Prunella Syrup Formula

Spica Prunellae Xia Ku Cao 
Angelicae Sinensis Rx. Dang Gui 
White Peony Root Bai Shao
Scrophulariae Rx.  Xuan Shen
Linderae Rx. Wu Yao 
Fritillariae Thunbergii Bulb  Zhe Bei Mu
Silkworm  Jiang Can
Kelp Kun Bu 
Rx. Platycodi Jie Geng 
Citri Reticulatae  Chen Pi 
Rx. Chuanxiong  Chuan Xiong 
Rx. Glycyrrhizae  Gan Cao 
Rz. Cyperi Xiang Fu
Flos Carthami  Hong Hua 
Fr. Zizyphi Jujube Da Zao

 

Sale

Unavailable

Sold Out