Wu Wei Xiao Du Yin - Five-Ingredient Formula to Eliminate Toxin

$ 59.00
Select option

Wu Wei Xiao Du Yin

Five-Ingredient Formula to Eliminate Toxin

Wu Wei Xiao Du Yin Ingredients

Honeysuckle flower Jin Yin Hua  22 %
Dandelion flower Pu Gong Ying  22 
Violet flower  Zi Hua Di Ding  22
Wild chrysanthemum flower Ye Ju Hua 22
Semiaquilegiae root Tian Kui Zi* 12

 *Tian Kui Zi may be unavailable in granules and may be substituted or omitted.

Sale

Unavailable

Sold Out