Wen Qing Yin - Warming and Clearing Formula

$ 49.00
Select option

Wen Qing Yin

Warming and Clearing Formula

Coptidis Rz.  Huang Lian 
Scutellariae Rx.  Huang Qin 
Phellodendri Cx.  Huang Bai 
Gardeniae Fr.  Zhi Zi 
Rehmanniae Preparata Rx.  Shu Di Huang 
Chuanxiong Rz.  Chuan Xiong 
Angelicae Sinensis Rx.  Dang Gui 
Paeoniae Alba Rx.  Bai Shao 

 

 

Sale

Unavailable

Sold Out