Tai Shan Pan Shi San - Formula that Gives the Stability of Mount Tai

$ 59.00
Select option

Tai Shan Pan Shi San

Formula that Gives the Stability of Mount Tai

Rx. Ginseng Ren Shen
Rx. Astragali Huang Qi
Rz. Atractylodis Macrocephalae Bai Zhu
Rx. Glycyrrhizae Preparata Zhi Gan Cao
Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui
Rz. Chuanxiong Chuan Xiong
Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang
Rx. Dipsaci Xu Duan
Rx. Scutellariae Huang Qin
Fr. Amomi Sha Ren
Rx. Oryzae Glutinosae Nuo Dao Gen

 

Sale

Unavailable

Sold Out