Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Su Zi Jiang Qi Tang - Perilla Fruit Formula for Directing Qi Downward

ActiveHerb Technology Inc.

$ 39.00
- +

Su Zi Jiang Qi Tang

Perilla Fruit Formula for Directing Qi Downward

Fr. Perillae  Su Zi
Rz. Pinelliae Preparatum  Ban Xia
Rx. Angelicae Sinensis  Dang Gui
Rx. Glycyrrhizae  Gan Cao
Cx. Magnoliae  Hou Po
Rx. Peucedani  Qian Hu
Cx. Cinnamomi  Rou Gui
Rz. Zingiberis Recens  Sheng Jiang
Fr. Zizyphi Jujube  Da Zao

 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out