Shi Wei Wen Dan Tang - Ten-Ingredient Formula to Warm the Gallbladder

$ 49.00
Select option

Shi Wei Wen Dan Tang

Ten-Ingredient Formula to Warm the Gallbladder

Polygoni Multiflori branch Ye Jiao Teng
Bamboo sap  Zhu Ru
Poria mushroom Fu Ling
Rz. Acori Tatarinowii  Shi Chang Pu
Rz. Pinelliae Preparatum  Zhi Ban Xia 
Aged tangerine peel Chen Pi 
Unripened citrus peel  Zhi Shi
Golden thread rhizome  Huang Lian 
Licorice root  Gan Cao 
Rx. Polygalae  Yuan Zhi 
Mother of Pearl Zhen Zhu Mu 

 

 

Sale

Unavailable

Sold Out