Sheng Yang Yi Wei Tang - Raise the Yang and Benefit the Stomach Formula

$ 49.00
Select option

Sheng Yang Yi Wei Tang

Raise the Yang and Benefit the Stomach Formula

Astragalus root Huang Qi 
Pinelliae rhizome  Ban Xia 
Rx. Codonopsis * Dang Shen *
Licorice root  Gan Cao 
Rx. Angelicae Pubescentis  Du Huo 
Rx. Saposhnikoviae  Fang Feng 
White Peony root Bai Shao 
Rz. et Rx. Notopterygii  Qiang Huo 
Aged Citrus peel Chen Pi 
Poria mushroom Fu Ling 
Rx. Bupleuri  Chai Hu 
Rz. Alismatis  Ze Xie 
Rz. Atractylodis Macrocephalae  Bai Zhu 
Rz. Coptidis  Huang Lian 
Fresh Ginger Sheng Jiang 
Sour Date Da Zao 

For a version of this formula using Ginseng (REN SHEN) instead of, Codonopsis (DANG SHEN), or to customize any formula, call your order Toll-Free to 877-922-4372

 

Sale

Unavailable

Sold Out