Sheng Xian Tang - Raise the Sinking Formula

$ 49.00
Select option

Sheng Xian Tang

Raise the Sinking Formula

 

Astragalus root Huang Qi 
Rz. Anemarrhenae  Zhi Mu 
Hare's Ear root Chai Hu 
Balloon Flower root Jie Geng 
Black Cohosh Sheng Ma 

 

Sale

Unavailable

Sold Out