Shen Tong Zhu Yu Tang - Drive Out Blood Stasis from a Painful Body Formula | choose Tablets, Granules or Whole Herbs

$ 12.99
Select option

Shen Tong Zhu Yu Tang

Drive Out Blood Stasis from a Painful Body

Rx. Gentianae  Qin Jiao 
Rx. Chuanxiong  Chuan Xiong 
Peach kernel  Tao Ren 
Safflowers Hong Hua 
Licorice Root  Gan Cao
Rz. & Rx. Notopterygii  Qiang Huo 
Myrrh  Mo Yao 
Rx. Tang Kwei Dang Gui 
Flying Squirrel Feces * Wu Ling Zhi *
Rz. Cyperi Xiang Fu 
Rx. Cyathulae  Chuan Niu Xi 
Earthworm Di Long

* may not be available in granules, substitute is PU HUANG (pollen)

 

Sale

Unavailable

Sold Out