Ren Shen Ge Jie San - Ginseng and Gecko Formula

$ 59.00
Select option

Ren Shen Ge Jie San

Ginseng and Gecko Formula

Ren Shen Ge Jie San Ingredients

Gecko Ge Jie
Rx. Codonopsis Dang Shen

For a version of this formula using Ginseng (REN SHEN) instead of, Codonopsis (DANG SHEN), or to customize any formula, call your order Toll-Free to 877-922-4372

Poria Fu Ling
Cx. Mori Sang Bai Pi
Sm. Armeniacae Xing Ren
Bul. Fritillariae Cirrhosae Chuan Bei Mu
Rx. Anemarrhenae Zhi Mu
Rx. Glycyrrhizae Preparata Zhi Gan Cao

 

 

Sale

Unavailable

Sold Out