Qing Zao Jiu Fei Tang - Eliminate Dryness and Rescue the Lungs Formula

$ 49.00
Select option

Qing Zao Jiu Fei Tang

Eliminate Dryness and Rescue the Lungs Formula

Qing Zao Jiu Fei Tang Ingredients

Fol. Mori  Sang Ye
Gypsum Fibrosum  Shi Gao
Rx. Ophiopogonis  Mai Men Dong
Colla Corii Asini  E Jiao 
Sm. Sesame  Hei Zhi Ma
Sm. Armeniacae  Xing Ren
Fol. Eriobotryae Pi Pa Ye
Rx. Codonopsis  Dang Shen
Rx. Glycyrrhizae  Gan Cao 

 

Sale

Unavailable

Sold Out