Qing Zao Jiu Fei Tang - Eliminate Dryness and Rescue the Lungs Formula

$ 49.00
Select option

Qing Zao Jiu Fei Tang

Eliminate Dryness and Rescue the Lungs Formula

Qing Zao Jiu Fei Tang Ingredients


Botanical Name SC stock# Pin Yin Name %
Fol. Mori 56 Sang Ye 17
Gypsum Fibrosum 76 Shi Gao 25
Rx. Ophiopogonis 520 Mai Men Dong 8
Colla Corii Asini 477 E Jiao 5
Sm. Sesame 530 Hei Zhi Ma 5
Sm. Armeniacae 290 Xing Ren 5
Fol. Eriobotryae 296 Pi Pa Ye  8
Rx. Pseudostellariae 456 Tai Zi Shen 24
Rx. Glycyrrhizae 463 Gan Cao 3


Sale

Unavailable

Sold Out