Qing Yi Tang - Clear the Pancreas Formula

$ 49.00
Select option

Qing Yi Tang

Clear the Pancreas Formula

 Qing Yi Tang Ingredients

Rx. Bupleuri Chai Hu
Rx. Scutellariae Huang Qin
Rz. Picrorhizae Hu Huang Lian
Rx. Paeoniae Alba Bai Shao
Rz. Corydalis Yan Hu Suo
Rx. et Rz. Rhei Da Huang
Rx. Aucklandiae Mu Xiang
Natrii Sulfas Mang Xiao

 

Sale

Unavailable

Sold Out