Qing Shang Juan Tong - Choose Granules or Whole Herbs

$ 49.00
Select option: Choose Granules or Whole Herbs

qing shang juan tong ingredients

Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui 10%
Rz. Chuanxiong Chuan Xiong
10%
Rx. Angelicae Pubescentis Du Huo
10%
Rx. et Rz. Notopterygii Qiang Huo
10%
Rx. Angelicae Dahuricae Bai Zhi
10%
Hb. Saposhnikoviae Fang Feng
10%
Rz. Atractylodis Cang Zhu 10%
Rx. Ophiopogonis Mai Men Dong
10%
Rx. Scutellariae Huang Qin 6%
Flos Chrysanthemi Ju Hua 4%
Fr. Viticis Man Jing Zi 4%
Rx. Glycyrrhizae Gan Cao 2%
Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang 4%

Consultation for Herbal Medicine

 

Sale

Unavailable

Sold Out