Qing Ren Zhi Beng Tang - Clear Heat and Stop Excessive Uterine Bleeding

$ 49.00
Select option

Qing Ren Zhi Beng Tang

Clear Heat and Stop Excessive Uterine Bleeding

Fr. Gardeniae  Zhi Zi 
Rx. Rehmanniae  Sheng Di Huang 
Cx. Moutan  Mu Dan Pi
Dry-fried Rx. Scutellariae  Huang Qin
Cx. Phellodendri  Huang Bai 
Rx. Sanguisorbae  Di Yu 
Cacumen Platycladi  Ce Bai Ye  
Rx. Paeoniae Alba  Bai Shao 
Plastrum Testudinis  Gui Ban 
Cx. Ailanthi Chun Pi

Sale

Unavailable

Sold Out