Qing Dai Tang - Clear Discharge Formula

$ 49.00
Select option

Qing Dai Tang

Clear Discharge Decoction Formula

Qian Cao Gen rubia root
Shan Yao Chinese yam
Hai Piao Xiao cuttlefish bone
Long Gu dragon bone
Mu Li oyster shell

 

 

 

Sale

Unavailable

Sold Out