Qin Jiao Bie Jia San - Gentiana Qinjiao and Soft-Shelled Turtle Shell Formula

$ 49.00
Select option

Qin Jiao Bie Jia San

Gentiana Qinjiao and Soft-Shelled Turtle Shell Formula

Qin Jiao Bie Jia San Ingredients

Rx. Gentianae Macrophyllae  Qin Jiao 
Rx. Bupleuri  Chai Hu 
Carapax Trionycis  Bie Jia 
Rz. Anemarrhenae  Zhi Mu 
Cx. Lycii  Di Gu Pi 
Rx. Angelicae Sinensis  Dang Gui 

Sale

Unavailable

Sold Out