Jia Wei Mai Men Dong Tang - Augmented Ophiopogonis Formula

$ 49.00
Select option: Choose Granules or Whole Herbs

 Jia Wei Mai Men Dong Tang

Augmented Ophiopogonis Formula

Ban Xia pinellia tuber 11%
Dan Shen salvia root 11
Tao Ren peach kernel 8
Ren Shen ginseng root 15
Shan Yao Chinese yam rhizome  15
Da Zao jujube date 4
Gan Cao licorice root 8
Bai Shao white peony root 11
Mai Men Dong ophiopogon tuber 17
Sale

Unavailable

Sold Out