Huang Qin Hua Shi Tang - Scutellaria and Talcum Formula

$ 49.00
Choose Granules or Whole herbs

Shen Clinic TCM Advice

Huang Qin Hua Shi Tang

Scutellaria and Talcum Formula

Rx. Scutellariae

Huang Qin

Talcum

Hua Shi

Poriae

Fu Ling

Sm. Arecae

Bing Lang

Fr. Amomi

Bai Dou Kou

Medulla Tetrapanacis

Tong Cao

Sm. Coicis

Yi Yi Ren

Cx. Magnoliae

Hou Po

Fr. Aurantii

Zhi Ke

Hb. Houttuyniae

Yu Xing Cao

Sale

Unavailable

Sold Out