Zeng Ye Cheng Qi Tang

$ 49.00
Choose Zeng Ye Cheng Qi Granules or Whole Herbs

Increase the Fluids and Order the Qi Formula

Shen Clinic TCM Advice

Zeng Ye Cheng Qi Tang Ingredients

Scrophularia root Xuan Shen 30 %
Ophiopogon root Mai Men Dong 28
Raw Foxglove root Sheng Di Huang 28
Rhubarb root and rhizome Da Huang 10
Epsom Salts Mang Xiao 4

 

Sale

Unavailable

Sold Out