Zan Yu Dan - Special Formula to Aid Fertility

$ 49.00
Choose Zan Yu Dan Granules or Whole Herbs

Zan Yu Dan -granules or whole herbs:

Special Formula to Aid Fertility

ZAN YU DAN INGREDIENTS:

Fu Zi - Rx. Aconiti  Preparata - 4 %
Cinnamon Bark - Rou Gui - 4
Hb. Cistanches - Rou Cong Rong - 7
Rx. Morindae Officinalis - Ba Ji Tian - 7
Hb. Epimedii / Horny Goat Weed - Yin Yang Huo - 6
Fr. Cnidii - She  Chuang Zi - 4
Sm. Allii Tuberosi - Jiu Cai Zi - 6
Rz. Curculiginis - Xian Mao - 6
Fr. Corni / Sour Cherry - Shan Zhu Yu - 6
Cx. Eucommiae - Du Zhong - 6
Rx. Rehmanniae Preparata - Shu Di Huang - 13
Rx. Angelicae Sinensis - Dang Gui - 9
Fr. Lycii / Goji Berry - Gou Gou Qi Zi - 9
Rz. Atractylodis Macrocephalae - Bai Zhu - 13
Sale

Unavailable

Sold Out