Yue Hua Wan - Moonlight Formula

$ 49.00
Choose Yue Hua Wan Granules or Whole Herbs

Yue Hua Wan

Moonlight Formula

Asparagus root Tian Men Dong 
Ophiopogon root Mai Men Dong 
Raw Foxglove root  Sheng Di Huang 
Steamed Foxglove root Shu Di Huang 
Yam rhizome Shan Yao 
Stemona root Bai Bu 
Glehniae or Adenophorae root Sha Shen 
Fritillariae Cirrhosae bulb Chuan Bei Mu 
Ass Hide gel E Jiao 
Poria Cocos mushroom Fu Ling 
Notoginseng root San Qi 
Chrysanthemum flower Bai Ju Hua 
Mulberry leaf Sang Ye 

 

Sale

Unavailable

Sold Out