Yu Ye Tang - Jade Fluid Formula

$ 49.00
Select option

Yu Ye Tang

Jade Fluid Formula

Yu Ye Tang's TCM Functions

  • Builds Qi
  • Tonifies Yin
  • Generates Fluids
  • Moistens the Dry
  • Alleviates thirst

Yu Ye Tang Ingredients

Yam root  Shan Yao 
Astragalus root Huang Qi 
Anemarrhenae rhizome Zhi Mu 
Trichosanthis root Tian Hua Fen 
Chicken Gizzard Ji Nei Jin 
Kudzu root Ge Gen 
Schisandra fruit  Wu Wei Zi 

 

Sale

Unavailable

Sold Out