Yin Qiao Ma Bo San - Honeysuckle Forsythia and Puffball Formula

$ 49.00
Select option

Yin Qiao Ma Bo San

Honeysuckle Forsythia and Puffball Formula

honeysuckle flower Jin Yin Hua 20%
forsythia fruit Lian Qiao 40
fruiting body of puffball Ma Bo 8
belamcanda rhizome She Gan 12
great burdock fruit Niu Bang Zi

20
Sale

Unavailable

Sold Out