Wu Mei Wan - Mume Formula

$ 17.95
Choose Pills, Granules, or Whole herbs

Wu Mei Wan

Mume Formula

Wu Mei Wan Ingredients

Fr. Mume Wu Mei 12%
Per. Zanthoxyli  Chuan Jiao 5
Rz. Coptidis  Huang Lian 12
Cx. Phellodendri  Huang Bai 10
Rz. Zingiberis Gan Jiang 12
Rx. Aconiti Lateralis Preparata Fu Zi 10
Ram. Cinnamomi  Gui Zhi 10
Rx. Codonopsis * Dang Shen * 15
Rx. Angelicae Sinensis  Dang Gui 14

* For a version of this formula using Ginseng (REN SHEN) instead of, Codonopsis (DANG SHEN), or to customize any formula, call your order Toll-Free to 877-922-4372

 

Sale

Unavailable

Sold Out