Qing Dan Xie Huo Tang - Clear the Gallbladder and Drain Fire

$ 49.00
Select option

Qing Dan Xie Huo Tang

Clear the Gallbladder and Drain Fire

 

Qing Dan Xie Huo Tang Ingredients

Rx. Bupleuri  Chai Hu 
Rx. Scutellariae  Huang Qin 
Rz. Pinelliae Preparatum  Zhi Ban Xia 
Hb. Artemisiae Scopariae  Yin Chen Hao 
Fr. Gardeniae  Zhi Zi 
Rx. Gentianae  Long Dan Cao 
Rx. Curcumae  Yu Jin 
Rx. Aucklandiae  Mu Xiang 
Rx. et Rz. Rhei  Da Huang 
Epsom Salts  Mang Xiao 

 

Sale

Unavailable

Sold Out