NIU PI XUAN ER HAO FANG - Herbs for Psoriasis - Choose Granules or Whole Herbs

$ 49.00
CHOOSE GRANULES OR WHOLE HERBS

NIU PI XUAN ER HAO FANG

Herbs for Psoriasis 

Ingredients of NIU PI XUAN ER HAO FANG


TU FU LING (Rhizoma Smilacis Glabrae) 20%
YIN CHEN HAO (Herba Artemisiae Capillaris) 15%
SHENG DI HUANG (Radix Rehmanniae Glutinosae) 15%
JIN YIN HUA (Flos Lonicerae Japonicae) 10%
LIAN QIAO (FRUCTUS Forsythiae Suspensae) 10%
SHI GAO (Gypsum) 10%
PU GONG YIN (Herba Taraxaci Mongolici cum Radice) 5%
ZI HUA DI DING (Herba Violae cum Radice) 5%
SAN LENG (Rhizoma Sparganii) 5%
YE JU HUA (Flos Chrysanthemi Indici) 5%

Contraindicated During Pregnancy

Sale

Unavailable

Sold Out