Mu Li San - Oyster Shell Formula

$ 49.00
Select option

Mu Li San

Oyster Shell Formula

Calcined Concha Ostreae Duan Mu Li
Rx. Astragali Huang Qi
* Rx- Ephedrae Ma Huang Gen
Fr. Tritici Levis Fu Xiao Mai

  * MA HUANG is unavailable. Omit or replace with LONG GU

  • Spontaneous sweating due to Qi Deficiency
  • Night sweats due to Yin Deficiency
  • Sweating due to Qi and Yin Deficiency
Sale

Unavailable

Sold Out