Li Shi Qing Qing Shu Yi Qi - Master Li's Mixture to Clear Summerheat and Augment the Qi Formula

$ 49.00
Select option

 

Li Shi Qing Qing Shu Yi Qi Tang

Master Li's Decoction to Clear Summerheat and Augment the Qi Formula 

Ge Gen kudzu root, pueraria
Sheng Ma bugbane rhizome, cimicifuga, black cohosh
Huang Bai amur cork tree bark, phellodendron 
Ze Xie alisma rhizome, water plantain
Cang Zhu red atractylodes rhizome
Shen Qu medicated leaven
Chen Pi aged tangerine peel, citrus
Qing Pi unripe tangerine peel, blue citrus
Huang Qi astragalus root, milk-vetch root
Bai Zhu (white) atractylodes rhizome,
Dang Gui tangkuei, Chinese angelica root
Xi Yang Shen American ginseng root
Mai Men Dong ophiopogon tuber
Wu Wei Zi schisandra fruit
Zhi Gan Cao  Honey baked licorice
Sale

Unavailable

Sold Out