Li Shi Qing Qing Shu Yi Qi - Master Li's Mixture to Clear Summerheat and Augment the Qi Formula

$ 49.00
Select option

 

Li Shi Qing Qing Shu Yi Qi Tang

Master Li's Decoction to Clear Summerheat and Augment the Qi Formula 

Ge Gen kudzu root, pueraria 5%
Sheng Ma bugbane rhizome, cimicifuga, black cohosh 5
Huang Bai amur cork tree bark, phellodendron  5
Ze Xie alisma rhizome, water plantain 5
Cang Zhu red atractylodes rhizome 5
Shen Qu medicated leaven 5
Chen Pi aged tangerine peel, citrus 5
Qing Pi unripe tangerine peel, blue citrus 5
Huang Qi astragalus root, milk-vetch root 15
Bai Zhu (white) atractylodes rhizome, 5
Dang Gui tangkuei, Chinese angelica root 10
Xi Yang Shen American ginseng root 3
Mai Men Dong ophiopogon tuber 15
Wu Wei Zi schisandra fruit 5
Zhi Gan Cao  Honey baked licorice 2
Sale

Unavailable

Sold Out