Jian Ling Tang - Construct Roof Tiles

$ 51.50
Select option

Construct Roof Tiles 

 

Jian Ling Tang Uses

  • Lowers Rising Liver Yang 
  • Sedates the Liver
  • Extinguishes Liver Wind
  • Nourishes Yin
  • Calms the Shen


Jian Ling Tang Ingredients

 

 

 

Jian Ling Tang Safety & Warnings 

 Should be modified for people with loose stool

 

For loose stools: For internal Cold:
+ Lian Zi
- Sheng Di Huang
For Liver Fire or Liver Yang Rising: + Shu Di Huang
+ Long Dan Cao
For headache:
For excess Phlegm: + Xia Ku Cao
+ Dan Nan Xing
For Liver and Kidney Yin Deficiency:
For Liver and Kidney Yin Deficiency with difficult urination:
- Shu Du Huang
- Shu Du Huang
- Ze Xie
- Dai Zhe Shi
- Ze Xie
- Bai Zi Ren
- Dai Zhe Shi
+ Ju Hua
- Bai Zi Ren
+ Ju Hua
+ Sang Ji Sheng
+ Sang Ji Sheng
+ Gou Qi Zi
+ Gou Qi Zi
+ Zhi Mu
+ Zhi Mu
+ Huang Bai
+ Huang Bai
+ Bai Mai Gen
 with edema:
+ Che Qian Zi
For Liver and Kidney Yin Deficiency with severe dizziness and tinnitus:
Shu Du Huang
Ze Xie
- Shu Du Huang
Dai Zhe Shi
Bai Zi Ren
- Ze Xie
Ju Hua
- Dai Zhe Shi
Sang Ji Sheng
- Bai Zi Ren
Gou Qi Zi
Ju Hua Zhi Mu
+ Huang Bai
Sang Ji Sheng + Han Fang Ji
+ i Gou Qi Zi
Zhi Mu Che Qian Zi
+ Huang Bai
with a sore throat:
Gou Teng
Tian Ma
with insomnia and palpitations:
Shu Du Huang
Ze Xie
Dai Zhe Shi
- Shu Du Huang Bai Zi Ren
Ju Hua
Ze Xie
Dai Zhe Shi Sang Ji Sheng
Bai Zi Ren Gou Qi Zi
Ju Hua Zhi Mu
Sang Ji Sheng Huang Bai
Gou Qi Zi Xuan Shen
Zhi Mu Mai Men Dong
Huang Bai
For glomerulonephritis due to Liver and Kidney Yin Deficiency with Liver Fire:
Suan Zao Ren
Shu Du Huang
Ye Jiao Teng
Ze Xie
For glomerulonephritis due to Liver and Kidney Yin Deficiency with Blood Stagnation:
- Haematitum Dai Zhe Shi
+ Six Ingredient Pill with Rehmannia
Liu Wei Di Huang Wan
- Sm. Platycladi Bai Zi Ren
+ 15g Flos Chrysanthemi Ju Hua
Shu Du Huang
Sang Ji Sheng
Ze Xie + 9g Fr. Lycii Gou Qi Zi
Dai Zhe Shi + 9g Rz. Anemarrhenae Zhi Mu
Bai Zi Ren + 9g Cx. Phellodendri Huang Bai
+ 15g Flos Chrysanthemi Ju Hua + 9g Spica Prunellae Xia Ku Cao
+ 9g Fr. Gardeniae Zhi Zi
Sang Ji Sheng
For glomerulonephritis due to Liver and Kidney Yin Deficiency with severe high Blood pressure:
Gou Qi Zi
Zhi Mu
Huang Bai Shu Du Huang
Ze Lan
Yi Mu Cao Ze Xie
    Dai Zhe Shi
    Bai Zi Ren
    Ju Hua
   
    Sang Ji Sheng
    Gou Qi Zi
    Zhi Mu
    Huang Bai
    Qing Xiang Zi
    Yi Mu Cao
Sale

Unavailable

Sold Out