Sale

Unavailable

Sold Out

Skip to content
OPEN for ACUPUNCTURE - Call (510) 848-4372 for an appointment
OPEN for ACUPUNCTURE - Call (510) 848-4372 for an appointment

Country

Jia Wei Ba Xian Tang | Siler and Qiang Huo Combination | 加味八仙散

Translation missing: en.product_price.item.price.range_html
Original price
$ 49.00 USD
from $ 49.00 USD
Current price $ 49.00 USD

 Jia Wei Ba Xian Tang

Siler and Qiang Huo Combination Formula

Ren Shen Ginseng
5%
Fu Ling Poria 10
Bai Zhu
Atractylodis
12
Gan Cao
Glycyrrhizae
3
Chuan Xiong
Chuanxiong
6
Dang Gui
Angelicae Sinensis
6
Bai Shao
Paeoniae Alba
7
Shu Di Huang
Rehmanniae Preparata
7
Qiang Huo
Notopterygii
5
Zhi Ban Xia Pinelliae Preparatum 6
Chen Pi Citri Reticulatae 6
Qin Jiao Gentianae Macrophyllae 5
Niu Xi Achyranthis Bidentatae 5
Gui Zhi Cinnamomum 3
Chai Hu Bupleurum 3
Fang Feng Siler
5
Da Zao Jujube 3
Sheng Jiang Zingiberis 3
Select option: Choose Granules or Whole Herbs: Granules - 100 grams, Jia Wei Mai Men Dong San, custom made, no returns