Hou Po Qi Wu Tang - Seven-Substance Decoction with Magnolia Bark Formula

$ 49.00
Select option

Shen Clinic TCM Advice

Hou Po Qi Wu Tang

Seven-Substance Decoction with Magnolia Bark Formula

Magnoliae bark Hou Po 25%
Unripe Tangerine Peel Zhi Shi 15
Rhubarb root and rhizome Da Huang 15
Cinnamon twigs Gui Zhi 15
Sour Dates Da Zao 10
Raw ginger root Sheng Jiang 10
Licorice root Gan Cao 10


Sale

Unavailable

Sold Out