Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Huang Lian Wen Dan Tang - Coptis Decoction to Warm the Gallbladder Formula

Formulas

$ 49.00
- +

Huang Lian Wen Dan Tang

Coptis Decoction to Warm the Gallbladder Formula

Caulis Bambusae In Taeniam Zhu Ru 20%
Fr. Aurantii Immaturus Zhi Shi 20
Rz. Pinelliae Preparatum Zhi Ban Xia 15
Per. Citri Reticulatae Chen Pi 11
Poria Fu Ling 15
Rx. Glycyrrhizae Zhi Gan Cao 4
Fr. Jujube Da Zao 4
Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang 8
Rz. Coptidis Huang Lian 3

 

 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out