Yue Bi Jia Zhu Tang - Maidservant from Yue formula plus Atractylodes

$ 49.00
Choose Yue Bi Jia Zhu Granules or Whole Herbs

Yue Bi Jia Zhu Tang

Maidservant from Yue formula plus Atractylodes

Atractylodes rhizome Bai Zhu
Cinammon twig *  Gui Zhi *
Gypsum Fibrosum  Shi Gao 
Fresh Ginger root Sheng Jiang
Licorice root  Gan Cao
Sour Date Da Zao

* Substitute for Ma Huang 

Sale

Unavailable

Sold Out