Yin Chiao Pills | Dr. Shen's

$ 29.99
Choose Yin Qiao Pills, Granules, or Whole Herbs

Yin Chiao | Dr. Shen's

Yin Chiao TCM Functions 

  • Disperses Wind-Heat
  • Disperses Wind-Cold
  • Relieves toxicity

Yin Qiao San Ingredients

Honeysuckle flower Jin Yin Hua  15 %
Forsythiae fruit Lian Qiao  15
Balloon Flower root Jie Geng  10
Great Burdock fruitt Niu Bang Zi  10
Mint leaf Bo He 10
Fermented Soybean Dan Dou Chi  10
Lophatheri herb Dan Zhu Ye 8
Schizonepeta herb Jing Jie 8
Phragmitis rhizome * Lu Gen * 8
Licorice root Gan Cao 6

 

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
Sale

Unavailable

Sold Out