Yi Guan Jian Wan

$ 15.95

Linking Decoction

Yi Guan Jian Wan Ingredients

Di Huang - sheng (Rehmannia Root - Raw)
Rehmannia glutinosa; Radix
25.00%
Bei Sha Shen (Northern) (Glehnia Root)
Glehnia littoralis; Radix
16.00%
Dang Gui (Chinese Angelica Root)
Angelica sinensis; Radix
16.00%
Gou Qi Zi (Wolfberry Fruit; Lycium Fruit)
Lycium barbarum; Fructus
16.00%
Mai Men Dong (Ophiopogon Root Tuber)
Ophiopogon japonicus; Radix
16.00%
Chuan Lian Zi (Melia Fruit)
Melia toosendan; Fructus
11.00%
Sale

Unavailable

Sold Out