Yang Xin Tang - Nourish the Heart Formula

$ 49.00
Select option

Yang Xin Tang

Nourish the Heart Formula

Rx. Angelicae Sinensis  Dang Gui 
Rx. Rehmanniae  Sheng Di Huang
Rx. Rehmanniae Preparata Shu Di Huang
Poria Pararadicis  Fu Shen 
Rx. Codonopsis * Dang Shen *
Rx. Ophiopogonis  Mai Men Dong
Sm. Zizyphi Spinosae  Suan Zao Ren
Sm. Platycladi  Bai Zi Ren 
Rx. Glycyrrhizae Preparata  Zhi Gan Cao
Fr. Schisandrae  Wu Wei Zi 
Medulla Junci  Deng Xin Cao
Sm. Nelumbinis  Lian Zi

* To use ginseng instead of codonopsis, or to modify any formula, call us toll free 1-877-922-4372, 10-6 Pacific Time

Sale

Unavailable

Sold Out