Log-in
Call Toll-Free: 877-922-4372 

Wu Mei Wan - Mume Formula

Formulas

$ 14.95
- +

Wu Mei Wan

Mume Formula

Wu Mei Wan Ingredients

Fr. Mume Wu Mei
Per. Zanthoxyli  Chuan Jiao
Rz. Coptidis  Huang Lian
Cx. Phellodendri  Huang Bai
Rz. Zingiberis Gan Jiang
Rx. Aconiti Lateralis Preparata Fu Zi
Ram. Cinnamomi  Gui Zhi
Rx. Codonopsis * Dang Shen *
Rx. Angelicae Sinensis  Dang Gui

* For a version of this formula using Ginseng (REN SHEN) instead of, Codonopsis (DANG SHEN), or to customize any formula, call your order Toll-Free to 877-922-4372

 

Scroll to top
Sale

Unavailable

Sold Out