Tian Ma Gou Teng Pian (Wan)

$ 9.99
Rhizoma Gastrodiae Elatae
Ramulus Uncariae Cum Uncis
Concha Haliotidis
Fructus Gardeniae Jasminoidis
Radix Scutellariae Baicalensis
Radix Cyathulae
Cortex Eucommiae Ulmoidis
Herba Leonuri
Herba Taxilli
Caulis Polygoni Multiflori
Sclerotium Poriae Cocos
(Tian Ma)
(Gou Teng)
(Shi Jue Ming)
(Zhi Zi)
(Huang Qin)
(Chuan Niu Xi)
(Du Zhong)
(Yi Mu Cao)
(Sang Ji Sheng)
(Ye Jiao Teng)
(Fu Ling)
Sale

Unavailable

Sold Out