Qing Fei Yin - Granules - 100 grams

$ 49.00

Qing Fei Yin - Granules - 100 grams

Sm. Armeniacae Xing Ren 20%
Poria Fu Ling 20%
Rx. Platycodi Jie Geng 20%
Fr. Schisandrae Wu Wei Zi 10%
Exo. Citri Reticulatae Rubrum Ju Hong 10%
Rz. Zingiberis Recens Sheng Jiang 10%
Bul. Fritillariae Cirrhosae Chuan Bei Mu 5%
Rx. Glycyrrhiza Gan Cao 5%Sale

Unavailable

Sold Out