Ming Mu Di Huang Wan / Chinese Patent Medicine /AUTHENTIC GMP Version

$ 9.95

Ming Mu Di Huang Wan / Chinese Patent Medicine

See More About Ming Mu Di Huang Wan 

 • Eye disorders
 • Poor vision
 • Tearing
 • Eye strain
 • Light sensitivity
 • Dry eyes
 • Blurred vision
 • Dizziness

MING MU DI HUANG WAN TCM Therapeutic Properties

 • Tonifies Liver and Kidney Yin
 • Nourishes Liver Blood
 • Clears Heat
 • Subdues Liver Yang
 • Extinguishes Wind
 • Benefits the Eyes

MING MU DI HUANG WAN Ingredients

 • SHU DI HUANG, Rehmannia root-prep
 • SHAN ZHU YU, Cornus  fruit
 • SHAN YAO, Dioscorea rhizome
 • SHI JU MING, Haliotis Abalone shell
 • MU DAN PI, Paeonia  root-bark
 • FU LING, Poria cocos fungus
 • ZE XIE, Alisma plantago a rhizome
 • GOU QI ZI, Lycium fruit
 • BAI JI LI, Tribulus terrestris fruit
 • BAI SHAO, Paeonia  root
 • DANG GUI, Angelica sinensis root
 • JU HUA, Chrysanthemum flower

MING MU DI HUANG WAN DOSE

Take 8 pills, three times a day.

 

Sale

Unavailable

Sold Out