Jia Jiang Wei Rui Tang - Modified Polygonatum Odoratum Formula

$ 49.00
Select option

Jia Jiang Wei Rui Tang

Modified Polygonatum Odoratum Formula

z. Polygonati Odorati  Yu Zhu 
Bul. Allii Fistulosi  Cong Bai 
Rx. Platycodi  Jie Geng 
Sm. Sojae Preparata  Dan Dou Chi 
Hb. Menthae Haplocalycis  Bo He
Rx. Cynanchi Atrati  Bai Wei 
Rx. Glycyrrhizae Preparata  Zhi Gan Cao 
Fr. Jujube  Da Zao

 

Sale

Unavailable

Sold Out